Fondul forestier

Mărimea fondului forestier

Suprafaţa administrată de Ocolul Silvic Valea Ilvei este de 17.603,16 ha aflat în proprietatea membrilor fondatori ai asociaţiei (comunele Lunca Ilvei, Ilva Mare, Măgura Ilvei şi Rodna, persoana fizică Someşan Titu), după cum urmează:

  • Primăria Lunca Ilvei deţine suprafaţa de 6.004,15 hectare pe teritoriul jud. Bistriţa Năsăud;
  • Primăria Ilva Mare deţine suprafaţa de 4.249,18 hectare pe teritoriul jud. Bistriţa Năsăud;
  • Primăria Măgura Ilvei deţine suprafaţa de 3.431,02 hectare din care 3.277,72 hectare pe teritoriul jud. Bistriţa Năsăud şi 153,3 hectare pe teritoriul jud. Suceava;
  • Primăria Rodna deţine suprafaţa de 3.909,29 hectare pe teritoriul jud. Bistriţa Năsăud;
  • Persoana fizică Someşan Titu deţine suprafaţa de 9,52 hectare.

De asemenea, Ocolul Silvic Valea Ilvei mai asigură serviciile silvice pentru încă 744,84 hectare aparţinând altor proprietari, persoane fizice, care deţin suprafaţe de fond forestier proprietate privată în raza ocolului, pe baza contractelor de prestări servicii încheiate în condiţiile legii.

Repartiția suprafeței pe proprietari

Funcţiile pădurii

Din suprafaţa totală a fondului forestier aflat în adminstrarea ocolului, pădurile ocupă 18.012,15 hectare (98%), restul suprafeţei fiind ocupată cu drumuri forestiere, pepiniera silvică „Silhoasa”, terenuri administrative, terenuri neproductive şi alte terenuri.

Corespunzător obiectivelor social – economice şi ecologice fixate conform amenajamentelor silvice elaborate, s-au stabilit funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste păduri. Majoritatea arboretelor fac parte din grupa a II – a funcţională în proporţie de 70% (păduri cu funcţii de producţie şi protecţie), dar prin amenajamentele silvice realizate s-a acordat o atenţie sporită în includerea unor arborete în grupa I-a funcţională, în proporţie de 30% (păduri cu funcţii speciale de protecţie).

Repartiția pe grupe funcționale

Majoritatea suprafeţelor incluse în grupa I-a funcţională se regăsesc în perimetrul ariilor protejate din raza ocolului: Situl „LARION-ROSCII 0101”, Situl „MUNȚII RODNEI-ROSPA 0085”, precum şi în cadul Parcului Naţional „MUNȚII RODNEI-ROSCII 0125”. În raza Parcului Naţional Munții Rodnei, pe suprafaţa de 1.205,71 hectare a fost constituită o zonă de conservare specială încadrată în subgrupa 1-5A, suprafaţă ce aparţine comunei Rodna, exclusă de la orice intervenţie cu caracter silvic.

Compoziţia pădurii

Sub aspectul compoziţiei ponderea însemnată o deţin răşinoasele, suprafaţa de fond forestier administrată fiind situată în zona montană şi premontană.

Repartiția pe specii și proprietari a suprafeței:

Repartiția pe specii

Repartiția pe proprietari

Posibilitatea pădurilor

Structura posibilităţii anuale conform amenajamentelor silvice, pentru proprietarii membrii fondatori ai asociației, care au întocmite amenajamente silvice în vigoare, este redată mai jos.

Produse principale Tăieri de conservare Produse secundare Tăieri de igienă Total
Lunca Ilvei 24.236 617 3.882 2.569 31.304
Ilva Mare 8.931 418 4.391 1.438 15.241
Măgura Ilvei 13.380 1.270 3.395 1.034 19.079
Rodna 6.200 3.734 1.302 1.046 12.282
Total Ocol 52.747 6.102 12.970 6.087 77.906

Repartiția posibilității anuale, pe proprietari și natura de produse:

Repartiția pe proprietari

Repartiția pe natură

▲ sus ▲