Proiect POS Mediu

„Elaborarea planului de management și dezvoltarea infrastructurii de vizitare pentru situl de importanță comunitară ROSCI 0101 Larion”

Solicitantul: Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei

Valoarea totală a proiectului: 1.297.288,4 Lei/308.085,97 Euro (1 euro = 4,2108 lei)

Durata proiectului: 36 luni

Localizarea proiectului (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de dezvoltare, UAT-uri): Situl Natura 2000 Larion – ROSCI0101 ce include rezervația naturală Crovul Larion.

Aria protejată a fost inclusă în Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 3/1995 cu o suprafaţă de 250 ha, fiind preluată ulterior în Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate cu aceiaşi suprafaţă, iar Ordinul nr. 1964 din decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, desemnează ROSCI0101 Larion, cu o suprafaţă 3016 ha, sit de importanță comunitară. Ulterior, conform Ordinului nr. 2387/29.09.2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, suprafaţa sitului a suferit modificări în sensul majorării acesteia cu 7 ha, în prezent totalizând 3023 ha.

Situl este situat în Regiune Nord-Vest. Conform formularului standard al sitului, acesta se află în următoarele unităţii administrative:
 • Judeţul Bistriţa-Năsăud: Lunca Ilvei (18%)
 • Judeţul Suceava: Coşna (3%), Poiana Stampei (1%)

Obiectivele proiectului: Proiectul urmărește stabilirea unor măsuri de management specifice pentru conservarea speciilor și habitatelor comunitare și construirea infrastructurii minime de vizitare pentru situl de importanță comunitară Larion. Obiectivele proiectului sunt următoarele:

1. Realizarea unui management eficient şi performant al sitului Natura 2000 Larion.
2. Crearea unei infrastructuri minimale de vizitare şi monitorizare în situl Natura 2000 Larion.
3. Creşterea gradului de informare şi conştientizare al comunităţilor locale cu privire la importanţa sitului Natura 2000 Larion.
4. Creşterea capacităţii instituţionale a custodelui ariei protejate.

Activităţile proiectului:
A.1 Elaborarea unui plan integrat de management pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion şi al ariei naturale protejate Crovul de la Larion
 • A.1.1 Cartarea şi evaluarea stării de conservare a 3 specii de carnivore mari (urs, lup, râs), a unei specii de floră (Buxbaumia viridis) si a unui habitat comunitar (91DO*)
 • A.1.2 Elaborarea măsurilor de conservare și a protocoalelor de monitorizare a celor 3 specii de carnivore, a speciei de floră și a unui habitat prioritar
 • A.1.3 Elaborarea Planului de Management al sitului
 • A.1.4 Avizarea şi aprobarea Planului de Management pentru situl Natura 2000 Larion
 • A.1.5 Elaborarea structurii bazei de date electronice necesare planului de management al sitului Natura 2000 Larion.

A.2 Realizarea proiectului tehnic necesar construirii unui punct de informare și a 8 observatoare de faună ale sitului

B.1 Marcarea limitelor sitului Natura 2000 Larion, ale ariei naturale inclusă în acesta şi a traseelor tematice precum şi crearea şi instalarea panourilor informative pe traseele tematice din sit
 • B.1.1 Achiziţionarea a 200 stâlpi din beton şi 10 litri de vopsea
 • B.1.2 Marcarea limitelor sitului Natura 2000 Larion, ale ariei naturale inclusă în acesta și a 2 trasee tematice
 • B.1.3 Crearea şi instalarea panourilor informative pe traseele tematice

B.2 Construirea Punctului de informare şi a punctelor de observare în situl Natura 2000 Larion

E.1 Evaluarea gradului de informare al comunităţilor locale cu privire la importanţa sitului comunitar Larion
E.2 Organizarea unui workshop de informare şi conştientizare a factorilor de interes local privind importanţa conservării biodiversităţii sitului
Larion
E.3 Organizarea a 2 conferinţe de presă pentru lansarea şi încheierea proiectului
E.4 Realizarea unui film publicitar al sitului
E.5 Tipărirea materialelor informative necesare interpretării naturii din punctul de informare al sitului
E.6 Realizarea programelor de interpretare în punctul de informare al sitului
E.7 Informare şi consultare publică aferentă procedurii de elaborare a Planului de management

F.1 Instruirea a 5 membri ai custodelui sitului în tehnici de monitorizare a speciilor și habitatelor comunitare existente în sit
F.2 Achiziția unor programe şi echipamente necesare asigurării unui management eficient şi performant al sitului

MP.1 Achiziţia logisticii necesare UIP şi sigurarea cheltuielilor administrative pentru funcţionarea UIP
MP.2 Asigurarea auditului de proiect

Rezultatele aşteptate (cuantificate):
 • 5 hărţi de distribuție în format GIS pentru urs, lup, râs, habitatul de turbărie împădurită 91DO* şi specia de floră Buxbaumia viridis
 • 5 seturi de măsuri de management pentru cele 3 specii comunitare de carnivore mari, specia de floră Buxbaumia viridis si 1 habitat comunitar
 • 5 protocoale de monitorizare pentru cele 3 specii comunitare de carnivore mari, specia de floră Buxbaumia viridis şi 1 habitat comunitar
 • 1 Plan de Management integrat al sitului Natura 2000 Larion şi al rezervaţiei naturale Crovul de la Larion avizat şi aprobat
 • 1 hartă GIS a limitelor ariei protejate, a formelor de proprietate, a regimului de administrare, a folosinţei terenului
 • 1 hartă a mediului fizic
 • 1 studiu de evaluare a stării de conservare
 • 1 bază electronică de date pentru colectarea standardizată a informaţiilor privind speciile şi habitatele comunitare
 • 1 analiză a ameninţărilor şi presiunilor la adresa speciilor şi habitatelor comunitare din sit
 • 1 proiect tehnic pentru punctul de informare şi a 8 observatoare de faună din sit
 • limitele sitului vizibile în teren (22 km marcaţi cu vopsea şi stâlpi din beton)
 • 10 litri vopsea şi 200 stâlpi din beton amplasați în teren
 • 2 trasee tematice marcate în teren (15 km)
 • 2 trasee tematice cu 12 panouri informative amplasate
 • limitele rezervaţiei naturale inclusă în sit vizibile în teren (5 km marcați cu vopsea)
 • 1 punct de informare al sitului construit şi functional
 • 8 puncte de observare carnivore construite
 • 1.000 chestionare aplicate în 5 localităţi limitrofe sitului Larion
 • Creşterea gradului de informare al comunităţilor locale cu privire la existenţa şi rolul sitului comunitar Larion cu peste 50%
 • un workshop cu 50 participanţi
 • 110 mape personalizate format A4 color
 • 110 pixuri personalizate
 • 110 pliante informative A4 (4 pagini color)
 • 2 conferinţe de presă cu 30 participanţi fiecare (60 participanţi)
 • 1 banner personalizat
 • 1 vizită de lucru cu jurnaliştii
 • 10 articole în presa locală şi regională
 • 1 panou informativ-participare UE (3x2m)
 • 1 spot publicitar de durata de 2 minute
 • 36 difuzări la o televiziune locală
 • 100 postere cu specii si habitate
 • 100 fotografii color A4 pentru expoziția foto
 • 500 autocolante cu siglele POS format 50x90mm
 • 400 broşuri ale traseelor tematice (12 pagini color fiecare, format A5 color, 200 buc./tip).
 • 1 program electronic cu informaţii despre sit
 • 1 întrunire cu 20 participanţi
 • 1 curs de instruire pentru 5 membri ai custodelui pe durata a 5 zile
 • 1 program analiză coordonate geografice
 • 1 binoclu de teren 10x42
 • 1 unitate GPS
 • 1 termo-higrometru
 • 4 unităţi PC complete cu software
 • 1 laptop
 • 1 multifuncţională
 • 2 dulapuri documente
 • 5 scaune ergonomice
 • 1 abonament telefonie şi internet (5 telefoane incluse)
 • 2.000 litri carburanţi
 • UIP funcţional cu 5 membri
 • 10 proceduri de achiziţie publică
 • 1 raport de audit
▲ sus ▲